KMÜ’DEN OKUTMAN YÜKSEL ÇELİK’İN İDDİALARINA CEVAP

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın Bildirisi No: 143      23.07.2012

Bir internet sitesinde 22 Temmuz 2012 günü "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Şok İddialar” başlıklı KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Okutman Yüksel Çelik’in iddialarını içeren bir haber yayınlanmıştır. Haberin içeriği, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içermektedir. Haberde, Üniversitemizle ilgili gerçek dışı iddialara yer verilmiş olduğundan, bazı hususların açıklığa kavuşturulmasını teminen aşağıda maddeler halinde belirtilen açıklamayı yapmak zaruri olmuştur.

1) Üniversitemiz Rektörünün göreve başladığı 15.09.2008 tarihinden önce akademik ve idari birimler bünyesinde Rektörlük (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) ana hesabı dışında sadece yardım ve bağışların toplandığı değişik hesaplar açılmış olduğu görülmüştür.  Haberde bahsedilen Vakıfbank Karaman Şubesi bünyesinde açılan 00158007280103344 numaralı hesapta Özel Kalem bünyesinde açılan hesaptır. Bu hesaplarda toplanan ve kurum bütçesiyle hiç ilgisi olmayan yardım ve bağış paraları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı’na aktarılarak bütün bu hesaplar kapatılmıştır. Vakfa aktarılan bu paralar ile ilgili yapılan inceleme ve tetkik sonucunda bütçeye aktarılmasının uygun olacağı sonucuna varıldığından anılan paranın hepsi tekrar vakıf tarafından bütçe (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) hesabına aktarılarak 27/10/2009 tarih ve 3386 yevmiye numaralı muhasebe kaydı ile bütçeye gelir kaydedilmiştir. Bilindiği gibi özel bütçeli bir kurum olan üniversitemizin her türlü gelir ve giderleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesaplarında izlenmesi gerekmektedir.

2) Haberde bahsedilen Audi A6 marka araç ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı tarafından alınmış ve haberde bahsedildiği gibi parası sonradan değil peşin olarak hemen ödendiği bilinmektedir. Diğer üniversitelerde olduğu gibi vakıf kuruluş amacına uygun olarak anılan aracı Üniversitemizin kullanımına ilk etapta 27/01/2009 tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına tahsis etmiş ve tahsisi 2012 yılında 3 (üç) yıl daha uzatmıştır. (Haberde bahsedilen Şubat ve Eylül 2009 tarihlerinden önce anılan araç vakıf tarafından alınmış ve tahsis edilmiştir.)

3) İlgili bankaların kayıtlarının tetkikinde haberde bahsedilen Vakıfbank Karaman Şubesi bünyesindeki 00158067286671481 numaralı hesap ve Ziraat Bankası 031335685066 5001 numaralı hesap Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı adına açılmış hesaplar olduğu tespit edilmiştir. Haberde adı geçen Okutman Yüksel Çelik belirtilen dönemde Bilgi İşlem Daire Başkan vekili olarak görev yapmış ancak görevden ayrılmasının verdiği hayal kırıklığı, kızgınlık ve intikam duyguları ile hareket ederek kendi yetki ve sorumluluğunda olan öğrenci harçlarının takibi ile birlikte usulsüz olarak yukarıda anılan vakfın hesaplarını da karamanharc@kmu.edu.tr ve ycelik@kmu.edu.tr internet adresleri üzerinden takip ettiği anlaşılmıştır. Üniversitemiz Senato ve yönetim kurulunun bir kararı olmadan ve amirlerin talimatı alınmadan öğrenci listelerinin harç hesapları dışında başka hesaplarla ilişkilendirilmesi, banka kayıtlarında düzeltmelerin yapılması, tekrar dökümünün alınması ve yetkisi olmadığı halde vakfın hesaplarının takibini yapmış olması nedeniyle Nisan 2012 tarihinde konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır. Haber kaynağı olarak gösterilen kişinin üniversitemizdeki daire başkanlığı görevinden ayrıldığı 2009 yılından sonra haberde iddia edildiği gibi öğrencilerden her ne ad altında olursa olsun bağış ve yardım toplanmamıştır.

Adı geçen şahıs görevi nedeniyle sahip olduğu bilgi ve belgeleri usulsüz ve iyi niyetten uzak olarak aradan uzun bir zaman geçtikten sonra içinde bulunduğumuz seçim döneminde Üniversitemiz Rektörü ve yöneticilerini karalamak amacıyla gerçek dışı bilgiler ekleyerek BİMER’e, savcılığa ve basına servis etmiştir. Üniversitemiz yöneticilerine yönelik olarak yaptığı iftira ve karalamalardan dolayı kendisi hakkında yasal süreç ayrıca başlatılacaktır.

4) Öncelikli amacı Üniversitemizin büyüme ve gelişmesine katkı sağlamak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı, Karamanın en üst düzeyde yöneticileri ve saygın iş adamlarının yönetiminde olduğu bir vakıf olup, 2008 ve 2009 yıllarında üniversiteye makam arabası tahsis ettiği gibi 3600 m2 kapalı alana sahip Sağlık Yüksekokulu binasının yaptırılmasını da sağlamıştır. Ayrıca öğrencilerin notlarının mesaj sistemiyle gönderilmesi gibi üniversite ve öğrencilere her anlamda maddi ve manevi destek sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. Dolayısıyla böyle bir vakfın üniversiteyle para transferi yapması söz konusu olamaz. Kaldı ki bugüne kadarki vakıf hesapları vakıf müfettişleri tarafından denetlenmiş ve herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

5) Üniversitemiz personelinin içinde bulunduğu ve başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ’ın yaptığı Karaman Bilim ve Araştırma Merkezi Derneği kurulmuştur. Bu dernek kendi bünyesinde eğitim-öğretim ve bilimsel alanlarda derneğin amacına uygun ulusal ve uluslararası sempozyumlar, açıkoturumlar, seminerler, konferanslar, yarışmalar, kongre ve geziler yapmak, projeler hazırlamak, kitap ve dergiler basmak, kurslar düzenlemek gibi faaliyetleri yapmak amacıyla gelir getirici faaliyetlerde bulunmak üzere yasal prosedürlere uygun Karaman Bilim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi kurmuştur.

6) Haberde bahsedilen kitap satışı konusunda yapılan incelemede ise, işletme adresinde ticari faaliyetini sürdüren iktisadi işletmenin, üniversitemiz bünyesinde kitap satışı yapmak isteyen veya öğrencilere yönelik hizmetlerini ve ürünlerini sunmak ve tanıtmak amacıyla stand açmak isteyen diğer işletmelerde yapıldığı gibi iktisadi işletmenin müdürü tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına stand talebinde bulunulduğu ve bu çerçevede hem bulunduğu adreste hem de izin aldığı yerde haberde bahsedilen kitap satış faaliyetlerini yürüttüğü anlaşılmıştır.

Anılan derneğe ait iktisadi işletme, mali mevzuat açısından tabi olduğu bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edildiği, yazar kasası bulunduğu, bütün satışlarına kasa fişi kestiği ve hiç bir kar amacı gütmeden tavsiye edilen kitapların öğrencilere hizmet amacıyla tedarik edilip iktisadi işletme faaliyeti kapsamında her türlü yasal mevzuata uygun olarak hiçbir üniversite personeli kullanılmadan iktisadi işletme müdürlüğü tarafından yapıldığı anlaşılmıştır.

Üniversite halk kaynaşmasını temin etmek açısından Karaman Bilim ve Araştırma Merkezi Derneği ile üniversitemiz işbirliği içerisinde “Yaz Bilim Okulu” açılmıştır. Yaz Bilim Okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin yemek, yol, kırtasiye ve her türlü malzeme giderleri kursa katılan öğrencilerin velileri tarafından karşılanmıştır. Anılan derneğe hiçbir ücret toplanmamıştır. Üniversitelerin her kesime eğitim-öğretim hizmeti sunmaları en başta gelen görevleri olup, Yaz Bilim Okulu da bu kapsamda düşünülmüş, şehir üniversite dayanışmasını, kaynaşmasını hayata geçiren başarılı bir projedir. Haberde bahsedildiğinin aksine bu projede en ufak bir ticari kaygı veya kar amacı güdülmemiştir.

Ayrıca Karaman Bilim ve Araştırma Merkezi Derneği, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ile Türk Medeni Kanuna göre kurulan vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla 29 Ocak 2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamında olan bir dernek değildir. Bu açıdan anılan kanun kapsamında bulunmayan derneklerin, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde her türlü resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında veya bunların eklentilerinde yapacakları toplantı veya diğer faaliyetlerini yasaklayan bir hüküm de yoktur. Hatta 2908 sayılı Mülga Dernekler Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde bu kanunun 66’ncı maddesi gereğince bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için kurumların yetkili amirinin muvafakati ve mahallin en büyük mülki amirinin izni gerekliyken şuan yürürlükte bulunan 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda izin alınması gerektiği yönünde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

7) Ayrıca haberde bahsedilen Prof. Dr. Turan KARATAŞ’ın yazarlığını yaptığı Türk Dili kitabının Nobel Kitap Dağıtım A. Ş. tarafından basılmadığı anlaşılmıştır. Üniversitemizin Nobel Kitap Dağıtım A. Ş. ile hiçbir şekilde kitap alışverişi veya ticari faaliyeti olmamıştır.

Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yukarıda bahsedilen haberde dile getirilen “ yolsuzluk, usulsüzlük” iddiaları ciddiyetten uzak ve hayal mahsulü olup, tamamiyle Üniversitemizi yıpratmaya yöneliktir. Bu iddiaların bugüne kadar gündeme getirilmeyip içinde bulunduğumuz seçim süreci içerisinde dile getirilmiş olması da ayrıca dikkate değer bir husustur.

Üniversitemiz kurulduğundan bugüne kadar sayın bakanımızın ve milletvekillerimizin katkı ve destekleriyle milyonlarca lirayı bulan bütçeyi üniversite yönetimi üniversite hizmetinde kullanmış ve bu kapsamda ihaleler ve satın almalar yapmıştır. Bütün bu süreçte bugüne kadar üniversite yönetimine yönelik bir kuruşluk yolsuzluk ve usulsüzlük iddiası söz konusu olmamıştır. Haberde bahsedilenler ise Okutman Yüksel Çelik’in Üniversitemiz yönetimine karşı beslediği husumet sonucu ve seçim sürecini etkilemeye matuf asılsız hayal ürünü iddialardır.

22 Temmuz 2012 günü yayınlanan "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Şok İddialar” başlıklı haberde kamuoyu yanlış bilgilendirilmekte ve Üniversitemiz hedef alınmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak her türlü yasal haklarımızı saklı tutarak kamuoyunun doğru ve objektif bilgilerle bilgilendirilmesi amacıyla yukarıda ifade etmiş olduğumuz açıklamamız kamuoyuna saygı ile duyurulur.